Prawo karne

Prawo karne

Głównym obszarem działalności kancelarii jest szeroko pojęte prawo karne.

W postępowaniu karnym podejmuję się zarówno obrony osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych, jak i reprezentowania interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Moje doświadczenie zawodowe pokazuje, że udział obrońcy jest niezbędny już od samego początku postępowania przygotowawczego. Prawo do obrony przysługuje każdej osobie, która pozostaje w zainteresowaniu organów ścigania jako potencjalny sprawca przestępstwa, nawet jeszcze przed przedstawieniem tej osobie zarzutów. Skorzystanie z pomocy obrońcy na najwcześniejszym etapie postępowania pozwala opracować skuteczniejszą strategię prowadzonej sprawy karnej. 

Reprezentuję moich Klientów na każdym etapie postępowania karnego, biorąc udział w:

 • postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora, policję i inne organy, również broniąc osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych;
 • postępowaniu przed sądem I instancji;
 • postępowaniu przed sądem odwoławczym;
 • postępowaniu kasacyjnym;
 • postępowaniu w przedmiocie wznowienia postępowania;
 • postępowaniu wykonawczym (m. in. wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zarządzenie wykonania kary zawieszonej);
 • postępowaniu po uprawomocnieniu się orzeczenia (m.in. odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, wydanie wyroku łącznego).

Świadczę pomoc prawną w zakresie wszelkich przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym i innych ustawach, w szczególności:

 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (np. zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie ciężkiego, średniego albo lekkiego uszczerbku na zdrowiu, udział w bójce lub pobiciu, błąd medyczny);
 • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. katastrofa, wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego);
 • przestępstw przeciwko wolności (np. pozbawienie wolności, handel ludźmi, groźba karalna, uporczywe nękanie – tzw. stalking, zmuszenie);
 • przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (np. zgwałcenie);
 • przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych (np. sprzedajność, przekupstwo, płatna protekcja);
 • przestępstw przeciwko dokumentom (np. fałszowanie);
 • przestępstw przeciwko mieniu (np. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, paserstwo);
 • przestępstw gospodarczych (np. łapownictwo, oszustwo finansowe, oszustwo ubezpieczeniowe, pranie brudnych pieniędzy);
 • przestępstw narkotykowych (np. wytwarzanie, przetwarzanie, uprawianie, obrót, udzielanie, posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych);
 • przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (np. zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej).