Odszkodowania

Odszkodowania

W ramach powadzonej kancelarii świadczę pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień wynikających z różnego rodzaju zdarzeń losowych, jak i działań bądź zaniechań osób trzecich.

Wspieram osoby poszkodowane już od momentu zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do wypłaty odszkodowania, przedstawiając możliwe rozwiązania i doradzając co do sposobu dalszego postępowania.

Reprezentuję moich Klientów zarówno na etapie postępowania przedsądowego poprzez podejmowanie działań zmierzających do ugodowego rozwiązania sporu (m.in. wezwania do zapłaty, udział w postępowaniu likwidacyjnym, udział w mediacji), jak również na etapie postępowania sądowego, w sytuacji, gdy odmówiono poszkodowanemu wypłaty odszkodowania albo, gdy wypłacona przez podmiot zobowiązany do naprawienia szkody (np. firmę ubezpieczeniową) suma została zaniżona.

Moje doświadczenie zawodowe pozwala mi na rzetelną ocenę prawną zdarzenia i zasadności roszczeń odszkodowawczych, sprecyzowanie możliwej do uzyskania przez poszkodowanego kwoty odszkodowania oraz sprawne przeprowadzenie Klienta przez trudny proces dochodzenia odszkodowania.

Oferuję profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w uzyskaniu kompensaty zarówno szkód osobowych, jak i majątkowych wynikających w szczególności z:

  • wypadków komunikacyjnych – dla poszkodowanych kierowców, pasażerów, motocyklistów, rowerzystów, pieszych;
  • błędów medycznych (błędów w sztuce lekarskiej);
  • przestępstw;
  • wypadków w miejscu publicznym (np. upadek, poślizgnięcie na mokrej, śliskiej lub brudnej nawierzchni, nierównym lub dziurawym chodniku, oblodzonym lub nieodśnieżonym chodniku, uszkodzonych schodach);
  • wypadków przy pracy;
  • wykonania decyzji o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego (odszkodowanie za internowanie);

skutkujących:

  • uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia;
  • cierpieniem psychicznym;
  • śmiercią osoby bliskiej;
  • powstaniem szkody majątkowej.